YOGURES

YOGURES

YOGURES

YOGURT SURT BL X 8UND

8X150GR

$ 6,300 $ 6,300 $ 6,300 $ 6,300 $ 6,300 $ 6,300

YOGURT FRESA BOLSA

1000GR

$ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600

YOGURT MELOCOTON BOLSA

1000GR

$ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600

YOGURT MORA BOLSA

1000GR

$ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600

YOGURT FRESA GARRAFA

1800GR

$ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400

YOGURT GUANABANA GARRAFA

1800GR

$ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400

YOGURT MELOCOTON GARRAFA

1800GR

$ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400

YOGURT MORA GARRAFA

1800GR

$ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400 $ 12,400

YOGURT STEVIA MELOCOTON

1100 GR

$ 10,400 $ 10,400 $ 10,400 $ 10,400 $ 10,400 $ 10,400

YOGURT STEVIA FRUTOS ROJOS

1100 GR

$ 10,400 $ 10,400 $ 10,400 $ 10,400 $ 10,400 $ 10,400

YOGURT VASO GUANABANA

150GR

$ 1,550 $ 1,550 $ 1,550 $ 1,550 $ 1,550 $ 1,550

YOGURT SURT VASO X 5UND

5X150GR

$ 7,300 $ 7,300 $ 7,300 $ 7,300 $ 7,300 $ 7,300